Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2023 Foreningen for Kunstgræsbaner i Aalborg KFUM Fodbold

image
02. marts 2023 kl. 15:39
I henhold til vedtægternes § 5, stk. 4 indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i Foreningen for Kunstgræsbaner i Aalborg KFUM Fodbold, der afholdes;
Onsdag den 22. marts 2023, kl. 18.45
Under henvisning til vedtægternes § 5, stk. 5 omfatter dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Siddende bestyrelse er.
1. Mikkel Højsleth (Formand)
2. Jan Frølund Poulsen (Kasserer)
3. Torben Frederiksen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant (udgår, da revisor og suppleant er valgt for en 2 årig periode på sidste generalforsamling)
9. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Formanden kan kontaktes på mail mikkel@viben.dk
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive medlemmer i Aalborg KFUM Fodbold, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Én forælder til barn/børn under 16 år har 1 stemme, passive medlemmer efter et års medlemskab. Som medlemmer betragtes også trænere og ledere. Medlemmer der er i kontingentrestance, eller som ikke er fremmødte, kan ikke afgive stemme.
Den 2. marts 2023
Bestyrelsen Aalborg KFUM Fodbold
Luk