Menu

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

image
02. marts 2023 kl. 15:40
Den 2. marts 2023
I henhold til vedtægternes § 3 indkalder bestyrelsen til
Ordinær Generalforsamling i Aalborg KFUM Fodbold, der afholdes;
Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Under Lien 60
Vi starter med spisning kl. 18.00
Gratis stegt flæsk eller tapas til alle deltagere fra Le Chef .
Bindende tilmelding til spisning til Camilla@aalborgkfumfodbold.dk senest fredag d. 17/3.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning (ved formanden)
3. Årsberetning fra udvalgene (ved udvalgsformændene)
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Budgetfremlæggelse for indeværende sæson
6. Behandling af indkomne forslag
7. Orientering om det kommende års kontingenter
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Henvisende til vedtægternes § 4, stk. 2 er følgende på valg;
a. Formand for bestyrelsen
i. Bestyrelsen indstiller Mikkel Højsleth til genvalg
9. Valg af revisor, jf. vedtægternes § 6, stk. 3
10. Eventuelt.
Adgang og stemmeret til generalforsamlingen
Alle klubbens aktive og passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret ved generalforsamlingen.
Én forælder til barn/børn under 16 år har 1 stemme.
Passive medlemmer har 1 stemme efter et års medlemskab.
Trænere og ledere betragtes som medlemmer.
Medlemmer der er i kontingentrestance, eller som ikke er fremmødte, kan ikke afgive stemme, jf. vedtægternes § 3, stk. 4
Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens bestyrelse, ved formanden, i hænde i skriftlig stand senest 8 dage før den indvarslet generalforsamling.
Formanden kan kontaktes på mail mikkel@viben.dk
Vel mødt!
På vegne af bestyrelsen i Aalborg KFUM Fodbold
Mikkel Højsleth, Formand for bestyrelsen
Luk